Klauzula RODO

 • Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie podatkowym, lub reklamacyjnym oraz w związku z umożliwieniem Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.
 • Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 b RODO (w zakresie dotyczącym realizacji umowy), art. 6 ust. 1 c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
 • Państwa dane mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną lub rachunkową, a także spedytorom, podmiotom stale współpracującym z Administratorem oraz obsługującym systemy IT Administratora. Administrator może również przekazać Państwa dane innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. podmiotom obsługującym dokonywane przez Państwa transakcje bezgotówkowe, a także organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków.
 • Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
 • Podanie przez Państwa danych nie stanowi warunku zawarcia umowy. Wymóg podania niektórych danych wynika jednak z przepisów prawa. Np. w celu otrzymania faktury VAT są Państwo zobligowani do podania imienia, nazwiska, adresu oraz numeru NIP. Brak ich podania uniemożliwi wystawienie Państwu faktury VAT. Celem realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu Administrator może nadto wymagać od Państwa podania danych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub NIP. Brak podania wymaganych danych może stanowić przeszkodę do zawarcia z Państwem umowy, a tym samym nabycia oferowanych przez Administratora towarów.
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane do realizacji umowy, lub na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie wycofana.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób automatyczny w tym poprzez profilowanie. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania dla Państwa najlepszej, spersonalizowanej oferty.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.